Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Psenica

Sorte pšenice

Informacije o cenama i stanju zaliha

Novo na sajtu zz Sto-Vet, rezultati prinosa i ocene proizvoda. Upišite Vaše rezultate prinosa za sorte pšenice i pročitajte iskustva ostalih poljoprivrednika.

10 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak izme?u zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreai):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

LG NIKOL

LG NIKOL
Nikol je fleksibilna sorta prilagodljiva većini proizvodnih uslova. Veoma intentzivno se bokori. Razvija čvrsto i elastično stablo srednje visine. Što se tiče odnosa prema bolestima, poseduje visoku toleranciju na plamenjaču i rđu, kao i fuzarioze i druge bolesti klasa. Preventivni tretman se preporučuje na pegavost lišća (Septoriu). Potencijal prinosa je veoma visok, klas je po pravilu dobro popunjen. Setvena norma 450 klijavih zrna/m2, odnosno oko 200 kg/ha.
Mlinsko-pekarske osobine:
- Hektolitarska masa: 76-77,4 kg
- Sadržaj proteina: 12,6-13,5%
- Sadržaj vlažnog glutena: 26-32%
- Sedimentacija (Zeleny): 34-42
- Broj padanja po Hadbergu: 259-299
Preporuke:
 • Setva:
  Datum setve: prema proizvodnom regionu, optimalno od 05. do 25. oktobra.
  Setvena norma: 450 klijavih zrna/m2, oko 200 kg. Količinu semena povećati za 10-tak % ukoliko su nepovoljni uslovi za setvu (loše pripremljena parcela, kasnija setva). Za osnovno đubrenje koristiti kompleksna đubriva, a količina primene u zavisnosti od analize zemljišta.
 • Prihrana: azotom, preporučujemo dve prihrane s proleća, polovinu od ukupne aktivne materije azota uneti prvom prihranom najpoželjnije u obliku UREE, za drugu prihranu upotrebiti AN ili KAN.
 • Zaštita od bolesti: Nikol je sorta visoke tolerancije na fuzarioze i druge bolesti klasa, kao i na rđu i pepelnicu, i srednje tolerantna na sivu pegavost lišća. Da bi se osigurao visoki prinos, idealno bi bilo obaviti dva fungicidna tretmana, a sve u zavisnosti od preporuka lokalnih savetodavnih službi.
  Za prvi tretman preporuka je da se primeni fungicid AKORD WG (0,5-1,0 kg/ha, za pepelnice i lisne pegavosti).
  Drugi tretman obaviti na početku cvetanja fungicidom ANTRE PLUS (1.5 l/ha, za fuzarioze i bolesti klasa). Sa primenom fungicida poželjno je primeniti i folijarno đubrivo CHOPIN EVOLUTION 4-5 l/ha, koji izuzetno utiče na povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice.
  Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova uključujući i Gallium aparine (prilepača), preporučujemo kombinaciju TEZIS 10 g/ha + BONACA 0,5 l/ha.Navedena herbicidna kombinacija se moze primeniti od bokorenja pa sve do faze lista zastavičara.
  Za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopa) primeniti insekticid FOBOS 0,1l/ha.
  Dozvoljeno je mešanje svih navedenih herbicida, fungicida i insekticida.

LG ALINEA 25/1

LG ALINEA 25/1
Alinea je sorta novije generacije, sa veoma visokim potencijalom prinosa. Veoma dobro se bokori. Stablo je nisko, čvrsto, visoke tolerancije na poleganje. Formira klas sa paralelnim osjem, samo zrno je veoma krupno. Alinea poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
Preporuke:
 • Preventivni fungicidni tretman s proleća je dobrodošao da bi lišće ostalo u što boljem stanju, što će se veoma dobro odraziti na prinos.
 • Pogoduju joj nešto intenzivniji uslovi proizvodnje.

LG ALCANTARA 25/1

LG ALCANTARA 25/1
LG Alcantara karakteriše nisko stablo, dobro se bokori i formira veoma krupno zrno. Široke adaptabilnosti. Produktivna sorta u većini proizvodnih uslova, tolerantna na sušu i stres. Dobrog zdravstvenog stanja, veoma tolerantna na većinu bolesti tokom čitave dužive vegetacije: i lisne mase i klasa.
Preporuke:
 • Optimalna gustina setve: 400-450 klijavih zrna po m2

LG APACHE 25/1

LG APACHE 25/1
Apache je sorta koja je posle dužeg niza godina uvela inovacije u proizvodnji pšenice. To se pre svega odnosi na količinu semena u setvi. Apache je sorta niskog, čvrstog stabla visoke tolerancije na poleganje. Internodije u donjem delu stabla su kraće, što daje dodatnu čvrstinu. Te osobne omogućavaju pojačanu prihranu azotom na proleće, bez bojazni od poleganja, što se pozitivno odražava na prinos i kvalitet zrna.
Zahvaljujućiu visokom koeficijentu bokorenja, Apache ostvaruje visoke prinose sa setvenom normom od oko 200 kg/ha. U optimalnom setvenom roku, na dobro pripremljenoj parceli, dovoljno je i 180 kg semena/ha.
Preporuke:
 • Đubrenje: Potrebe za hranjivim elementima: N (azot) : P (fosfor) : K (kalijum) u odnosu: 2 : 1 : 0,7

LG ANDINO 25/1

LG ANDINO 25/1
Andino je moderna sorta namenjena za intenzivnu proizvodnju i primenu pune agrotehnike koju prati fantastični potencijal prinosa. Stablo je veoma nisko, sa izuzetnom tolerancijom na poleganje. Dobro podnosi i nešto kasnije rokove setve. Klas je s osjem, veoma dobro razvijen. Andino je tolerantan je na herbicide iz grupe Chlortoluron-a.
Što se tiče odnosa prema bolestima, Andino poseduje uobičajenu toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
Preporuke:
 • Za ostvarivanje visokih prinosa, bilo bi poželjno da se obavi jedan preventivni fungicidni tretman s proleća.
 • Ukoliko su tokom cvetanja povoljni uslovi za razvoj fuzariosa, za svaki slučaj bi trebalo da se uradi jedan tretman zaštite klasa.

LG AVENUE SEME PŠENICE

LG AVENUE SEME PŠENICE
LG Avenue karakteriše visok potencijal prinosa. Kombinuje više pozitivnih osobina važnih za formiranje prinaso. Izrazito rana klasa. Može da bude od velike korisnti za izbeganja toplotnih udara. Pogodna za većinu regiona. Veoma prilagodljiva različitim uslovima. Dobra tolerancija na najznačanije bolesti.
Preporuke:
 • Optimalna gustina setve: 400-450 klijavih zrna po m2

LG ANAPURNA

LG ANAPURNA
Preporuke:

LG ALCANTARA 25/1 + YUNTA QUATRO

LG ALCANTARA 25/1 + YUNTA QUATRO
Preporuke:

LG ARLEQUIN 25/1

LG ARLEQUIN 25/1
Arlequin je sorta novije generacije, izvedena iz Apacha SSD metodom (single seed descendent). Reč je o sorti koja veoma dobro reguliše komponente prinosa – bokorenje, broj produktivnih klasova, plodnost klasa. Stablo je srednje visne, čvrsto visoke tolerancije na poleganje. Zastavičar je veoma dobro razvijen, što itekako utiče na nalivanje zrna. Po dužini vegetacije, Arlequin je srednje rana do srednje kasna sorta u zavisnosti od klimatskih uslova.
Preporuke:
 • Setva:Setvu je poželjno obaviti što ranije, a optimalni setveni rok je od 05. - 20. oktobra. Količina semena za setvu se kreće oko 200 Kg/ha u zavisnosti od stanja parcele i roka setve.
 • Đubrenje: Za ostvarivanje 1 tone prinosa potrebno je 20 kg čistog azota/ha. Za ciljani prinos od 8 t/ha potrebno je ukupno 160 kg. Od te količine, 1/3 dati u jesen, predsetveno i to: N:P:K 15:15:15 350 kg/ha ili ako se koristi MAP 11:52:0 200 kg/ha uz dodatak 100 kg/ha UREA.
 • Prihrana: Na proleće iz dva puta: prvo sa UREOM 150 kg/ha, kraj februara-početak marta, druga prihrana što kasnije sa AN-om 100 kg/ha.
 • Zaštita: Fungicid+herbicid u proleće po kretanju vegetacije, Fungicid+insekticid na početku cvetanja.

LG AUTAN

LG AUTAN
Autan obrazuje nisko, čvrsto stablo veoma tolerantno na poleganje. Veoma dobro se bokori, setvena norma 450-480 klijavih zrna/m2, u zavisnosti od kvaliteta pripreme i rokova setve. Klas je s osjem, veoma dobro razvijen i popunjen. U pitanju je adaptibilna sorta koja može da se gaji na većini zemljišta gde postiže veoma visoke prinose, dok rekordne prinose daje na dubljim, plodnim zemljištima uz primenu pune agrotehnike. Za Autan se propručuju dva fungicidna tretmana, prvi s proleća, a drugi u vreme cvetanja.
Preporuke:
 • Đubrenje:
  Osnovno đubrenje je najbolje obaviti na osnovu agrohemijske analize zemljišta.
  Za postizanje visokih prinosa pšenice, u jesen pre setve potrebno uneti određenu količinu NPK đubriva (300-450 kg/ha).
 • Setva:
  Optimalni setveni rok je 05. – 20. oktobar. U optimalnom roku norma setve je 450 – 480 klijavih zrna po m2 , tj. 200 – 220 kg semena po hektaru, u zavisnosti od pripreme zemljišta. Ukoliko se setva obavlja nakon optimalnog setvenog roka, treba povećati setvenu normu.
 • Prihrana:
  Preporučujemo da se prihrana obavi iz dva puta, a idealno na osnovu n-min analize zemljišta. Od potrebne količine azota, u prvoj prihrani dati 60-70% u obliku Ureje, gde god je to moguće. Druga prihrana treba da se obavi što kasnije, sa AN-om ili KAN-om.
 • Zaštita useva:
  Preporuka je da se prilikom zaštite od korova s proleća, primeni i preventivni fungicidni tretman za zaštitu lisne mase.
  Na početku cvetanja pšenice, treba da se primeni fungicid za zaštitu klasa. U slučaju velike brojnosti insekata, zajedno sa fungicidnim, obaviti i insekticidni tretman.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izraeunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se