Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Psenica

Sorte pšenice

Informacije o cenama i stanju zaliha

Novo na sajtu zz Sto-Vet, rezultati prinosa i ocene proizvoda. Upišite Vaše rezultate prinosa za sorte pšenice i pročitajte iskustva ostalih poljoprivrednika.

71 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak izme?u zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreai):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

NS ZVEZDANA OR. 25/1

NS ZVEZDANA OR. 25/1
Preporuke:

NS FUTURA 50/1

NS FUTURA 50/1
Preporuke:

NS ZVEZDANA PŠENICA + YUNTA QUATT

NS ZVEZDANA PŠENICA + YUNTA QUATT
NS Zvezdana, original seme tretirano Yunta Quattro-m. Odlična otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Visina biljaka oko 75 cm, masa 1000 zrna 40-45g, hektolitarska masa 83-87 kg, sadržaj proteina 12-15%, sadržaj vlažnog lepka 30-34%.
Odlična otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu, tehnološki kvalitet-odlična hlebna, odlično izbrašnjavanje i pecivost.
Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 600-650 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.
Preporuke: Seme tretirano Yunta Quattro-m

LG NIKOL

LG NIKOL
Nikol je fleksibilna sorta prilagodljiva većini proizvodnih uslova. Veoma intentzivno se bokori. Razvija čvrsto i elastično stablo srednje visine. Što se tiče odnosa prema bolestima, poseduje visoku toleranciju na plamenjaču i rđu, kao i fuzarioze i druge bolesti klasa. Preventivni tretman se preporučuje na pegavost lišća (Septoriu). Potencijal prinosa je veoma visok, klas je po pravilu dobro popunjen. Setvena norma 450 klijavih zrna/m2, odnosno oko 200 kg/ha.
Mlinsko-pekarske osobine:
- Hektolitarska masa: 76-77,4 kg
- Sadržaj proteina: 12,6-13,5%
- Sadržaj vlažnog glutena: 26-32%
- Sedimentacija (Zeleny): 34-42
- Broj padanja po Hadbergu: 259-299
Preporuke:
 • Setva:
  Datum setve: prema proizvodnom regionu, optimalno od 05. do 25. oktobra.
  Setvena norma: 450 klijavih zrna/m2, oko 200 kg. Količinu semena povećati za 10-tak % ukoliko su nepovoljni uslovi za setvu (loše pripremljena parcela, kasnija setva). Za osnovno đubrenje koristiti kompleksna đubriva, a količina primene u zavisnosti od analize zemljišta.
 • Prihrana: azotom, preporučujemo dve prihrane s proleća, polovinu od ukupne aktivne materije azota uneti prvom prihranom najpoželjnije u obliku UREE, za drugu prihranu upotrebiti AN ili KAN.
 • Zaštita od bolesti: Nikol je sorta visoke tolerancije na fuzarioze i druge bolesti klasa, kao i na rđu i pepelnicu, i srednje tolerantna na sivu pegavost lišća. Da bi se osigurao visoki prinos, idealno bi bilo obaviti dva fungicidna tretmana, a sve u zavisnosti od preporuka lokalnih savetodavnih službi.
  Za prvi tretman preporuka je da se primeni fungicid AKORD WG (0,5-1,0 kg/ha, za pepelnice i lisne pegavosti).
  Drugi tretman obaviti na početku cvetanja fungicidom ANTRE PLUS (1.5 l/ha, za fuzarioze i bolesti klasa). Sa primenom fungicida poželjno je primeniti i folijarno đubrivo CHOPIN EVOLUTION 4-5 l/ha, koji izuzetno utiče na povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice.
  Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova uključujući i Gallium aparine (prilepača), preporučujemo kombinaciju TEZIS 10 g/ha + BONACA 0,5 l/ha.Navedena herbicidna kombinacija se moze primeniti od bokorenja pa sve do faze lista zastavičara.
  Za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopa) primeniti insekticid FOBOS 0,1l/ha.
  Dozvoljeno je mešanje svih navedenih herbicida, fungicida i insekticida.

NS SIMONIDA 50/1

NS SIMONIDA 50/1
Vrlodobra otpornost na zimu. Dobra tolerantnost na poleganje. vrlo dobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu. Masa 1000 zrna 42-47g. Hektolitarska masa 83-87 kg. Odličan tehnološki kvalitet-poboljšivač.
Sadržaj proteina 12-14%. Sadržaj vlažnog lepka 30-32%. Odlično izbrašnjavanje i pecivost.
Preporuke:
 • Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 680-720 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 550-600 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.

BG IKONA 2S 25/1 DIVIDEND

BG IKONA 2S 25/1 DIVIDEND

Preuzeto iz intervjua

BG Ikona 2S. Dvosezonske sorte 2S koje su stvorili Unigenetic i Biogranum sadrže pažljivo izbalansiranu ozimu i jaru genetiku. 2S sorte su ispitivane i registrovane u direktnom poređenju i sa ozimim i sa jarim standardima i obezbeđuju sigurnost i uspešnu proizvodnju strnih žita u današnjim izmenjenim klimatskim uslovima.
Trenutno, u tipu 2S strnih žita, Unigenetic i Biogranum imaju registrovane na evropskoj i srpskoj sortnoj listi dve sorte pšenice (BG Ikona 2S, BG Freska 2S), dve durum pšenice (BG Duriamo 2S, BG Flexadur 2S) i dva tritikalea (BG Triamo 2S, BG Triflex 2S).
Preporuke: Dostupne prvi put 2020. godine, na srpskom i inostranom tržištu, 2S strna žita donose sledeće prednosti:
 • mogu se uspešno sejati od oktobra do kraja marta sledeće godine
 • moguća je naknadna setva (usejavanje) u slučaju problema u proizvodnji osnovnog useva strnih žita iz ozime setve
 • izuzetan potencijal za brzo nicanje i početni porast
 • izuzetna prilagodljivost i tolerancija na sušu i toplotni stres tokom vegetacije, a naročito u periodu nalivanja zrna
 • stabilnost prinosa zrna u različitim uslovima sredine i u različitim godinama
 • ostvaruju prinos zrna na nivou pravih ozimih i pravih jarih sorti vrhunski tehnološki kvalitet 2S pšenice

Sorte 2S tipa imaju potencijal da sa manje vlage u zemljištu brzo formiraju korenov sistem, intenzivno krenu u početni porast, da efikasno stvaraju biomasu i da se u kasnijim fazama vegetacije efikasno prilagođavaju uslovima sredine. Odlični rezultati prinosa i kvaliteta i njihova stabilnost u višegodišnjim testiranjima na više od deset lokaliteta centralne i jugoistočne Evrope, dokazuju da 2S sortiment odlikuje izuzetna prilagodljivost izmenjenim klimatskim uslovima.

Prof. Kobiljski posebno ističe sortu pšenice BG Ikona 2S, i kaže su u strukturi gajenih sorti u Srbiji i regionu već skoro deceniju dominanto zastupljene sorte visokog prinosa i veoma lošeg tehnološkog kvaliteta. Dok se u gajenom sortimentu pšenice u Srbiji prosečan sadržaj proteina uglavnom kreće od 11- 13,5 %, BG Ikona 2S ima sadržaj proteina i do 18,7%. Sadržaj vlažnog glutena kod trenutno gajenih sorti je najčešće oko 25%, a kod ove sorte ide i do 42%. Broj padanja, što je takođe bitan parametar kvaliteta, kod ove sorte je oko 500 sec, a do sada se u praksi sve preko 250 sec smatralo odličnim. Sve u svemu, vrednosti osnovnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta kod ove dvosezonske sorte je daleko iznad svih sorti koje sada dominiraju na poljima Srbije i Evrope.

Istovremeno, BG Ikona 2S je u 2019. godini ostvarila i izuzetne rezultate u pogledu rodnosti u demo ogledima u Srbiji i regionu. Tako je npr. u Somboru u konkurenciji 72 sorte bila na devetom, a u Pančevu od 66 sorti na petom mestu po ostvarenom prinosu zrna. Zbog navedenog, potpuno je jasno da dileme oko toga da li je neka sorta prinosna ili kvalitetna kod BG Ikone 2S nema – ona je i jedno i drugo.

Po pitanju gajenja durum pšenice, glavni limitirajući faktori na našim prostorima su loša tolerantnost na niske temperature i izmrzavanje useva u ozimoj setvi i niski prinosi zrna u jaroj setvi. Uprkos činjenici da se radi o dvosezonskim sortama durum pšenice, sorte BG Duriamo 2S i BG Flexadur 2S poseduju izvanrednu tolerantnost na niske temperature i to na nivou najtolerantnijih sorti duruma u svetu. Istovremeno njihov potencijal za prinos je na nivou najrodnijih sorti duruma ozimog i jarog tipa.

Ove godine jedan deo sortimenta biće predstavljen u deset demo ogleda u Srbiji na kojima će se ova nova genetika upoređivati sa sortama svih selekcionih kuća koja seme strnih žita plasiraju u Srbiji.

U godini kada država diže rampu za uvoz tuđeg hlebnog zrna zasnovani su semenski usevi sorte BG Ikona 2S u Srbiji i zemljama EU. Seme će tako, po prvi put, biti dostupno i proizvođačima merkantilnog zrna u 2020 godini.

AMICUS LAMARDOR 25/1

AMICUS LAMARDOR 25/1
Preporuke:

SY FALADO CELEST TOP

SY FALADO CELEST TOP
Rana sorta ozime pšenice sa osjem. Izbalansiran odnos u prinosu i kvalitetu. Veoma dobar kvalitet i sadržaj proteina. Zadovoljavajući kvalitet brašna. Čvrsto stablo srednje visine, obezbeđuje tolerantnost na poleganje. Visok koeficijent produktivnog bokorenja za maksimalne prinose. Visok stepen tolerantnosti na septorioze i Fusarium spp.. Sorta prilagođena za sve tipove zemljišta. Stabilnost i adaptabilnost u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve 400-450 klijavih zrna po m2 (220-250 kg/ha)
 • Dobro podnosi kako ranije tako i nešto kasnije rokove setve

INGENIO 25/1 CELEST TOP

INGENIO 25/1 CELEST TOP
Prva, visokokvalietna sorta pšenice iz kompanije Syngenta na tržištu.
Sorta ozime pšenice CCB Ingenio daje visok prinos, kvalitet i sigurnost!
Tokom postupka uvođenja u proizvodnju ostvaren je prosečni prinos od 8.8 t/ha, na pojedinim lokalitetima prinos je bio i iznad 10 t/ha u 2009 godini, dok je u 2010. prosečan prinos je dostigao 7.7 t/ha, a na pojedinim lokalitetima je prelazio 9 t/ha u proizvodnim uslovima.
Glavne karakteristike sorte CCB Ingenio:
- Visok prinos
- Stabilnost prinosa
- Kvalitet zrna
- Tolerantost na Fusarium
Biološke osobine sorte:
Sorta je sa osjem. Prosečna visina oko 95 cm, stablo je čvrsto i otporno na poleganje. Broj dana od setve do klasanja je prosečno 191 do 194. Oštećenje lista od izmrzavanja tokom zime 2009/2010 u skali 0-9 (0 nema oštecenja, a 9 potpuno oštećenje) bila je 1.6, što govori o izuzetnoj tolerantnosti sorte na hladnoću. Ingenio je odlično adaptiran za gajenje u našim agroekološkim uslovima.
Preporuke: Preporučujemo količinu semena od 175 do 195 kg semena/ha.

KWS BASMATI

KWS BASMATI
Srednje kasna sorta visokog prinosa. Izrazeno bokorenje. Tolerantna na bolesti fusarium i virus mozaika psenice. Sorta dobrog kvaliteta brasna. Odlizni rezultati u intenzivnim i stresnim uslovima. Tretman regulatorima rasta nije neophodan izuzev u vrlo intenzivnim uslovima proizvodnje. Vrlo visoka tolerantnost na rdju lista.
Preporuke:
 • Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra
 • Setvena norma: 500 - 600 klijavih semena po metru kvadratnom
 • Podnosi pojacano djubrenje azotom

LG ALINEA 25/1

LG ALINEA 25/1
Alinea je sorta novije generacije, sa veoma visokim potencijalom prinosa. Veoma dobro se bokori. Stablo je nisko, čvrsto, visoke tolerancije na poleganje. Formira klas sa paralelnim osjem, samo zrno je veoma krupno. Alinea poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
Preporuke:
 • Preventivni fungicidni tretman s proleća je dobrodošao da bi lišće ostalo u što boljem stanju, što će se veoma dobro odraziti na prinos.
 • Pogoduju joj nešto intenzivniji uslovi proizvodnje.

KWS SOLEHIO YUNTA QUATTRO 25/1

KWS SOLEHIO YUNTA QUATTRO 25/1
Savremena genetika. Srednje rana sorta. Prinosna sorta. Veoma izraženo bohorenje. Tolerantna na bolesti. Prinosna sorta sa zadovoljavajućim kvalitetom brašna. Sorta sa osjem. Tretman regulatorima rasta: nije neophodan izuzev u intenzivnim uslovima proizvodnje. Visoko tolerantna na rđu lista.
Preporuke:
 • Datum setve: od početka oktobra do sredine novembra
 • Setvena norma: 400 – 500 klijavih zrna po metru kvadratonom
 • Podnosi pojačano đubrenje azotom.

RWA SOFRU

RWA SOFRU
Preporuke:

RWA SOLENZARA CELEST TOP 25/1

RWA SOLENZARA CELEST TOP 25/1
Preporuke:

RWA SOFRU CELEST TOP 1000/1

RWA SOFRU CELEST TOP 1000/1
Preporuke:

KWS MODERN -YUNTA QUATRO 25/1

KWS MODERN -YUNTA QUATRO 25/1
Preporuke:

SY PIBRAC VIBRANCE DUO 25/1

SY PIBRAC VIBRANCE DUO 25/1
Preporuke:

AUSONIO 25/1 CELEST TOP

AUSONIO 25/1 CELEST TOP
Preporuke:

LG ALCANTARA 25/1

LG ALCANTARA 25/1
LG Alcantara karakteriše nisko stablo, dobro se bokori i formira veoma krupno zrno. Široke adaptabilnosti. Produktivna sorta u većini proizvodnih uslova, tolerantna na sušu i stres. Dobrog zdravstvenog stanja, veoma tolerantna na većinu bolesti tokom čitave dužive vegetacije: i lisne mase i klasa.
Preporuke:
 • Optimalna gustina setve: 400-450 klijavih zrna po m2

RWA SOFRU SEME PŠENICE 25/1

RWA SOFRU SEME PŠENICE 25/1
ofru je sorte nove generacije namenjena za rekordne prinose. Pobednik na nekoliko oficijalnih ogleda Ministarstva poljoprivrede u 2014.godini u konkurenciji preko 40 sorti. Stablo je niže oko 85-90 cm, otporno na poleganje. Sorta sa osjem. Po dužini vegetacije spada u ranije sorte (5 dana ranija od Graindora). Sa sortom Sofru u redovnoj proizvodnji nije teško postići prinose preko 9t/ha. Sofru je sorta visoke energije bokorenja. Dobro reaguje na veću upotrebu azota. Karakteristika Sofrua je povećan broj zrna u klasu koji se kreće od 65-85. Povoljno reaguje i na nešto veću setvenu normu. Za poljoprivredne proizvodjače koji idu na najviše moguće prinose, preporuka je dva tretmana protiv bolesti.
Sadržaj proteina: 12-13,4% - Hektolitaska masa: 78-81 kg - Masa 1000 zrna: 43-45 g
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 380-420 klijavih zrna/m2 200-210 kg/ha.

KWS MODERN LAMARDOR 25/1

KWS MODERN LAMARDOR 25/1
Preporuke:

KWS SOLEHIO LAMARDOR 25/1

KWS SOLEHIO LAMARDOR 25/1
Preporuke:

RWA SOLENZARA B.B.

RWA SOLENZARA B.B.
Preporuke:

GRAINDOR

GRAINDOR
Graindor je veoma prinosna pšenica nove generacije namenjena za intezivnu proizvodnju. Stablo je niže, oko 85 cm, izrazito otporno na poleganje. Graindor poseduje visoku toleranciju na Fusarium, i ostale bolesti.
Po dužini vegetacije spada u srednje rane sorte. Graindor je sorta visoke energije bokorenja. U optimalnim uslovima (optimalan rok setve i dobra predsetvena priprema), setvena norma iznosi 180-200kg semena po hektaru. U uslovima setve van optimalnog roka, povećati količinu semena. Dobro podnosi i nešto kasnije rokove setve. Graindor daje kvalitetno brašno, koje se upotrebljava u pekarstvu. Graindor pripada kvalitetnoj grupi A.
Povoljno reaguje na povećanu normu azota.
Sadržaj proteina: 13,5% - Hektolitaska masa: 81,2 kg - Masa 1000 zrna: 40-42 g
Otpornost na bolesti:
- Vrlo otporna na poleganje
- Vrlo otporna na rđu (Pucinia graminius)
- Vrlo otporna na smeđu rđu (Pucinia recondita)
- Izrazito otporna na fuzariozu (Fusarium)
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 360-400 klijavih zrna/m2
 • Setvena norma: 180-200 kg/ha

LG APACHE 25/1

LG APACHE 25/1
Apache je sorta koja je posle dužeg niza godina uvela inovacije u proizvodnji pšenice. To se pre svega odnosi na količinu semena u setvi. Apache je sorta niskog, čvrstog stabla visoke tolerancije na poleganje. Internodije u donjem delu stabla su kraće, što daje dodatnu čvrstinu. Te osobne omogućavaju pojačanu prihranu azotom na proleće, bez bojazni od poleganja, što se pozitivno odražava na prinos i kvalitet zrna.
Zahvaljujućiu visokom koeficijentu bokorenja, Apache ostvaruje visoke prinose sa setvenom normom od oko 200 kg/ha. U optimalnom setvenom roku, na dobro pripremljenoj parceli, dovoljno je i 180 kg semena/ha.
Preporuke:
 • Đubrenje: Potrebe za hranjivim elementima: N (azot) : P (fosfor) : K (kalijum) u odnosu: 2 : 1 : 0,7

LG ANDINO 25/1

LG ANDINO 25/1
Andino je moderna sorta namenjena za intenzivnu proizvodnju i primenu pune agrotehnike koju prati fantastični potencijal prinosa. Stablo je veoma nisko, sa izuzetnom tolerancijom na poleganje. Dobro podnosi i nešto kasnije rokove setve. Klas je s osjem, veoma dobro razvijen. Andino je tolerantan je na herbicide iz grupe Chlortoluron-a.
Što se tiče odnosa prema bolestima, Andino poseduje uobičajenu toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
Preporuke:
 • Za ostvarivanje visokih prinosa, bilo bi poželjno da se obavi jedan preventivni fungicidni tretman s proleća.
 • Ukoliko su tokom cvetanja povoljni uslovi za razvoj fuzariosa, za svaki slučaj bi trebalo da se uradi jedan tretman zaštite klasa.

AUSONIO 25/1 DIVIDEND

AUSONIO 25/1 DIVIDEND
Ausonio je visoko kvalitetna sorta sa jako dobrim prinosom. Masa na 1000 zrna: maks 40-42 g. Hektolitar: maks 81-83 kg. Protein: maks 13-15 %. Prinos: maks 7-10 t/Ha
Preporuke: Karakteristike
 • Visina: nizak
 • Najtolerantnija na poleganje
 • Boja zrna: bela
 • Bokorenje: izraženo
Rezistencije
 • Poleganje: rezistencija
 • Snežna plesan: rezistencija
 • Rđa lišća: rezistencija
 • Žuta rđa: rezistencija
 • Septorija: tolerancija
 • Fuzarijum: tolerancija

AUSONIO DIVIDEND 1000/1

AUSONIO DIVIDEND 1000/1
Preporuke:

NS ZVEZDANA - ORIG. 25/1

NS ZVEZDANA - ORIG. 25/1
Preporuke:

NS OBALA

NS OBALA
Preporuke:

NS RAPSODIJA

NS RAPSODIJA
Odlična otpornost na zimu. Otporna na poleganje. Veoma tolerantna na sušu. Otporna na pepelnicu. Hektolitarska masa 82-86 kg. Sadržaj proteina oko 13%. Kvalitetna klasa A2. Broj padanja oko 525 sec. Izuzetno adaptabilna sorta. Pokazala je odlične rezultate u mnogim evropskim zemljama. Nalazi se na listi sorti EU.
Preporuke: -

KWS SIRTAKI

KWS SIRTAKI

Tolerantna na bolesti. Prinosna, srednje kasna sorta. Veoma izraženo bokorenje. Tolerantna na bolesti Fusarium i virus mozaika pšenice. Sorta dobrog kvaltieta brašna. Odlični rezultati u stresnim uslovima i na lakim zemljistima. Sorta sa osjem

Preporuke:

Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra

Setvena norma: 350 - 400 semena po metru kvadratnom

Podnosi pojacano djubrenje azotom

NS ZVEZDANA OR.50/1

NS ZVEZDANA OR.50/1
Odlična otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Visina biljaka oko 75 cm, masa 1000 zrna 40-45g, hektolitarska masa 83-87 kg, sadržaj proteina 12-15%, sadržaj vlažnog lepka 30-34%.
Odlična otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu, tehnološki kvalitet-odlična hlebna, odlično izbrašnjavanje i pecivost.
Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 600-650 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.
Preporuke: -

NOGAL YUNTA QUATTRO

NOGAL YUNTA QUATTRO
Rana pšenica vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta.
Bitne karakteristike:
- Francuska sorta
- Ozima pšenica vrhunskog prinosa
- Rana do veoma rana sorta
- Visoka specifična težina
- Visok sadržaj proteina
- Odlične pekarske karakteristike
Otpornost prema bolestima:
- Izuzetna tolerantnost na bolesti
- Otporna je na smeđu rđu (Puccinia recondita)
- Tolerantna na fuzariozu i septoriozu
Preporuke: -

KWS FARINELLI

KWS FARINELLI

Srednje rana sorta. Izraženo bokorenje. Tolerantna na bolesti Fusarium i virus mozaika pšenice. Sorta dobrog kvaliteta brašna. Odlični rezultati u stresnim uslovima. Tretman regulatorima rasta: u intezivnim uslovima proizvodnje poželjan.

Preporuke:

Datum setve: Od početka oktobra do sredine novembra

Setvena norma: od 450 – 550 klijavih zrna/m2

KATARINA-SEME PŠENICE

KATARINA-SEME PŠENICE
Katarina je ozima pšenica. Srednje rana sorta. Prosječna visina stabljike 67 cm. Visokorodna sorta (genetskog potencijala zarodnost veći je od 11 t/ha). Kvalitetna krušna sorta (I. razred kakvoće, farinogramska kvalitetna grupa B1, sadržaj vlažnog ljepka 28%).
Masa 1000 zrna u prosjeku iznosi 37 grama. Hektolitarska masa na nivou sorte Srpanjka. Dobre je otpornosti prema polijeganju. Tolerantna je prema niskim temperaturama i rasprostranjenim bolestima pšenice.
Preporuke:
 • Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada s 500-600 klijavih zrna/m2

RAGT BALETKA

RAGT BALETKA
Baletka je najkvalitetnija sorta ozime pšenice Češke selekcije R.A.G.T. Semences. Poseduje odlične mlinsko pekarske osobine. Srednje rana sorta, visoko tolerantna na poleganje.
Visina biljke: 90cm, Masa 1000 zrna: 42g, Hektolitarska masa: 84 (kg/hl). Baletka je izuzetno tolerantna na Fusarium klasa i lisnu rđu (Puccinia graminis).
Preporuke:
 • Setvena norma: 400 – 500 klijavih zrna po kvadratnom metru
 • Datum setve: preporuka je da se setva završi do 25. oktobra
 • Zaštita useva: preporuka je dva tretmana fungicidom
 • Đubrenje: ukupna količina N ne manja od 130 kg/ha

BALATON

BALATON
U proizvodnom programu DELTA SEME-na se nalazi od 2007. god. U sortnim ogledima 2007.god. na 6 lokaliteta po visini ostvarenog prinosa Balaton je bio prvi ispred sorte Pobeda koja je standard u priznavanju. Za setvu je dovoljno od 170-200 kg semena po ha, odnosno oko 400 klijavih zrna po metru kvadratnom, što znatno smanjuje troškove semena i setve. Bez osja.
Preporuke:
 • Optimalni rok setve je od 10.10. - 25.10.

LG AVENUE SEME PŠENICE

LG AVENUE SEME PŠENICE
LG Avenue karakteriše visok potencijal prinosa. Kombinuje više pozitivnih osobina važnih za formiranje prinaso. Izrazito rana klasa. Može da bude od velike korisnti za izbeganja toplotnih udara. Pogodna za većinu regiona. Veoma prilagodljiva različitim uslovima. Dobra tolerancija na najznačanije bolesti.
Preporuke:
 • Optimalna gustina setve: 400-450 klijavih zrna po m2

LG ANAPURNA

LG ANAPURNA
Preporuke:

NS ILINA 50/1

NS ILINA 50/1
Preporuke:

FAUSTUS SEME PŠENICE

FAUSTUS SEME PŠENICE
Preporuke:

KWS PŠENICA ZEPHYR C1 YUNTA QUATRO 25/1

KWS PŠENICA ZEPHYR C1 YUNTA QUATRO 25/1
Preporuke:

RWA KINGSTON YUNTA QUATRO 25/1

RWA KINGSTON YUNTA QUATRO 25/1
Preporuke:

NS SIMONIDA ORIG.

NS SIMONIDA ORIG.
Preporuke:

NS MILA ORIG.

NS MILA ORIG.
Preporuke:

KATARINA 800/1 - SEME PŠENICE

KATARINA 800/1 - SEME PŠENICE
Preporuke:

LG ALCANTARA 25/1 + YUNTA QUATRO

LG ALCANTARA 25/1 + YUNTA QUATRO
Preporuke:

CAUSSADE SOBRED 25/1

CAUSSADE SOBRED 25/1
Preporuke:

BG IKONA 25/1 CELEST TOP

BG IKONA 25/1 CELEST TOP
Preporuke:

LG ANAPURNA YUNTA QUATRO 25/1

LG ANAPURNA YUNTA QUATRO 25/1
Preporuke:

EUCLIDE SEME PŠENICE 25/1

EUCLIDE SEME PŠENICE 25/1
Preporuke:

LG AIRBUS 25/1

LG AIRBUS 25/1
Preporuke:

LG ARMSTRONG 25/1

LG ARMSTRONG 25/1
Preporuke:

CAUSSADE SOSTHENE 25/1

CAUSSADE SOSTHENE 25/1
Preporuke:

KWS FOXYL 25/1 + YUNTA QUATRO

KWS FOXYL 25/1 + YUNTA QUATRO
Preporuke:

KWS SANTORIN 25/1 + YUNTA QUATRO

KWS SANTORIN 25/1 + YUNTA QUATRO
Preporuke:

RWA KINGSTON

RWA KINGSTON
Preporuke:

NS RENESANSA

NS RENESANSA
Dobra otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Tolerantna na poleganje. Masa 1000 zrna 40-45 g. Hektolitarska masa 78-86 kg. Sadržaj proteina u proseku 13,5%. Sadržaj vlažnog glutena oko 31%. Kvalitetna klasa B1-A1. Broj padanja u proseku 210 sec. Renesansa je izuzetno adaptabilna sorta.
Preporuke: -

NS POBEDA

NS POBEDA
Vrlo dobra otpornost na zimu. Srednje kasna sorta. Dobra otpornost na poleganje, dobra otpornost na pepelnicu. Hektolitarska masa 80-87 kg. Sadržaj proteina 12-15%. Sadržaj vlažnog glutena oko 32%. Kvalitetna klasa B1-A1. Broj padanja u proseku 310 sec. Pobeda je izuzetno adaptabilna sorta.
Preporuke: -

NS LJILJANA

NS LJILJANA
Dobra otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Dobra otpornost na lisnu rđu i pepelnicu. Visina biljaka oko 90cm. Masa 1000 zrna oko 44g., hektolitarska masa oko 86kg. Tehnološki kvalitet: poboljšivač-hlebna. Sadržaj proteina 13-16%. Sadržaj vlažnog lepka 32-37. Broj padanja 250-350 sec.
Zadovoljavajući prinos i kvalitet ostvaruje i u uslovima sušnog stresa.
Preporuke:
 • Visoke i stabilne prinose postiže u različitim uslovima proizvodnje.

NS DRAGANA

NS DRAGANA
Vrlo dobra otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Dobra tolerantnost na poleganje, dobra otpornost na pepelnicu, vrlodobra otpornost na lisnu rđu. Masa 1000 zrna 45-50g. hektolitarska masa 82-87kg. Hlebna sorta. Sadržaj proteina 12-14%. Sadržaj vlažnog lepka oko 32%.
Preporuke:
 • Dragana je adaptabilna sorta sa skromnim zahtevima za mineralnim hranivima.

LG ARLEQUIN 25/1

LG ARLEQUIN 25/1
Arlequin je sorta novije generacije, izvedena iz Apacha SSD metodom (single seed descendent). Reč je o sorti koja veoma dobro reguliše komponente prinosa – bokorenje, broj produktivnih klasova, plodnost klasa. Stablo je srednje visne, čvrsto visoke tolerancije na poleganje. Zastavičar je veoma dobro razvijen, što itekako utiče na nalivanje zrna. Po dužini vegetacije, Arlequin je srednje rana do srednje kasna sorta u zavisnosti od klimatskih uslova.
Preporuke:
 • Setva:Setvu je poželjno obaviti što ranije, a optimalni setveni rok je od 05. - 20. oktobra. Količina semena za setvu se kreće oko 200 Kg/ha u zavisnosti od stanja parcele i roka setve.
 • Đubrenje: Za ostvarivanje 1 tone prinosa potrebno je 20 kg čistog azota/ha. Za ciljani prinos od 8 t/ha potrebno je ukupno 160 kg. Od te količine, 1/3 dati u jesen, predsetveno i to: N:P:K 15:15:15 350 kg/ha ili ako se koristi MAP 11:52:0 200 kg/ha uz dodatak 100 kg/ha UREA.
 • Prihrana: Na proleće iz dva puta: prvo sa UREOM 150 kg/ha, kraj februara-početak marta, druga prihrana što kasnije sa AN-om 100 kg/ha.
 • Zaštita: Fungicid+herbicid u proleće po kretanju vegetacije, Fungicid+insekticid na početku cvetanja.

LG AUTAN

LG AUTAN
Autan obrazuje nisko, čvrsto stablo veoma tolerantno na poleganje. Veoma dobro se bokori, setvena norma 450-480 klijavih zrna/m2, u zavisnosti od kvaliteta pripreme i rokova setve. Klas je s osjem, veoma dobro razvijen i popunjen. U pitanju je adaptibilna sorta koja može da se gaji na većini zemljišta gde postiže veoma visoke prinose, dok rekordne prinose daje na dubljim, plodnim zemljištima uz primenu pune agrotehnike. Za Autan se propručuju dva fungicidna tretmana, prvi s proleća, a drugi u vreme cvetanja.
Preporuke:
 • Đubrenje:
  Osnovno đubrenje je najbolje obaviti na osnovu agrohemijske analize zemljišta.
  Za postizanje visokih prinosa pšenice, u jesen pre setve potrebno uneti određenu količinu NPK đubriva (300-450 kg/ha).
 • Setva:
  Optimalni setveni rok je 05. – 20. oktobar. U optimalnom roku norma setve je 450 – 480 klijavih zrna po m2 , tj. 200 – 220 kg semena po hektaru, u zavisnosti od pripreme zemljišta. Ukoliko se setva obavlja nakon optimalnog setvenog roka, treba povećati setvenu normu.
 • Prihrana:
  Preporučujemo da se prihrana obavi iz dva puta, a idealno na osnovu n-min analize zemljišta. Od potrebne količine azota, u prvoj prihrani dati 60-70% u obliku Ureje, gde god je to moguće. Druga prihrana treba da se obavi što kasnije, sa AN-om ili KAN-om.
 • Zaštita useva:
  Preporuka je da se prilikom zaštite od korova s proleća, primeni i preventivni fungicidni tretman za zaštitu lisne mase.
  Na početku cvetanja pšenice, treba da se primeni fungicid za zaštitu klasa. U slučaju velike brojnosti insekata, zajedno sa fungicidnim, obaviti i insekticidni tretman.

MV ŠUBA

MV ŠUBA
Mađarska ozima pšenica vrhunskog kvaliteta.
Bitne karakteristike:
- Vodeća sorta pšenice u Mađarskoj
- Visoka specifična težina: 75 – 84 HL
- Visok sadržaj proteina: 12,8 – 16 %
- Visok sadržaj vlažnog glutena: 33 – 38 %
- Tražena kao poboljšivač
- Otporna na niske temperature
- Prilagođena za zemljište i klimu Vojvodine
- 550 klijavih zrna / m2
Otpornost prema bolestima:
- Tolerantna na pepelnicu (Erysiphe Graminis)
- Otporna na smeđu rđu (Puccinia recondita)
Preporuke:
 • Optimalni rok setve: prva polovina oktobra
 • Đubrenje: min 120 N/ha i 50 – 60 P/ha
 • Peporučuje se minimum jedan tretman fungicidom (triazol) u klasanju - cvetanju

KWS FERIA

KWS FERIA

Prinosna, srednje kasna sorta. Veoma izraženo bokorenje. Tolerantna na bolesti Fusarium i virus mozaika pšenice. Sorta dobrog kvaltieta brasna. Odlični rezultati u stresnim uslovima i na lakim zemljištima. Sorta sa osjem.

Preporuke:

Datum setve: Od početka oktobra do sredine novembra

Setvena norma: 350 - 400 semena po metru kvadratnom

Podnosi pojačano đubrenje azotom

KWS QUALITY

KWS QUALITY

Izrazito kvalitetna srednje kasna sorta. Izraženo bokorenje. Tolerantna na bolesti Fusarium i virus mozaika pšenice. Sorta izuzetnog kvaliteta brašna. Odlični rezultati u stresnim uslovima i na lakim zemljištima.

Preporuke:

Datum setve: Od početka oktobra do sredine novembra

Setvena norma: 350 - 400 semena po metru kvadratnom

Podnosi pojačano djubrenje azotom

ILLICO

ILLICO
Pored prinosa i kvaliteta Illico se odlikuje izuzetno visokom tolerantnošcu na Fusarium klasa, a samim time i izuzetno niskim prisustvom mikotoksina (DON).
Tokom dve godine ispitivanja 2009/2010 i 2010/2011 Illico je postigao značajno viši prinos u odnosu na standardnu sortu sa prosečnim prinosom od 8.8 t/ha. Pored visokog prinosa prema JUS E.B. 200 i 200/1 standardu (hemijsko tehnološke karaktetistike brašna) svrstao se u I klasu, a po farinogramskim karakteristikama u A2 kvalitetnu grupu.
Po tehnološkim osobinama Illico je svrstan u grupu osnovnih sorti, a na nekim lokalitetima postizao je karakteristike na nivou sorte poboljšivača. Sorta Illico se gaji u Francuskoj i Italiji zemljama poznatim po visokim standardima u proizvodnji hleba I brašna što je svakako dodatna referenca ove sorte.
Rana/srednje rana sorta visine 95-100 cm, odlično bokorenje. Zbog voštane prevlake ima odličnu otpornost na zimu (izmrzavanje), kvalitetna sorta sa dobrim sadržajem proteina, klasa B1, izuzetno niski sadržaj mikotoksina (DON). Po vremenu sazrevanja srednje kasna sorta. Kvalitetna hlebna sorta.
Preporuke:
 • optimalni rokovi setve 10.-25.10.
 • norma setve 170 - 200 kg/ha.

SY MOISSON

SY MOISSON
SY Moisson je NOVA sorta pšenice koja se odlikuje izuzetnom stabilnošću i visokim potencijalom za prinos. Poseduje vrlo dobru tolerantnost na Fuzarium i Septorie. Prinos i određen stepen tolerantnosti na pepelnice, rđe i septorie su pokazatelji adaptiranosti na uslove gajenja pšenice u Srbiji. SY Moisson je univerzalna pšenica koja svojim osobinama osigurava optimalnu kombinaciju prinosa i kvaliteta.
Veoma adaptirana za gajenje u našim uslovima proizvodnje, ozima sorta sa osjem, srednje rana sorta, srednje visine. Izuzetno dobro prezimljuje, dobro se bokori.
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve 400 - 450 biljaka/m2.
 • Preporučeni rokovi setve 15 - 25. oktobar.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izraeunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se